KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ERTAN UN VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mersis No: 0371020011600012

Vergi No: TURGUTLU VERGİ DAİRESİ / 3710200116

İletişim Linki: https://www.ertanun.com/iletisim

Adres: Subaşı Mahallesi Eski Manisa Yolu Cad. Ertan Un Sit. No: 267 Turgutlu/Manisa

E-posta: ertanun@ertanun.com

Telefon: + 90 236 314 83 53

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin Ertan Un Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan https://www.ertanun.com/ (“Web Sitesi”) adresli internet sitesinin kullanımı sırasında müşterilerimizin elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak tarafınıza bilgi verilmektedir. İşbu metinde Web Sitesi içerisinde hangi tür çerezlerin hangi amaçlarla kullanıldığı ve bu çerezlerin kontrolü ile tarafınızca sahip olunan haklar hususunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

 

ÇEREZ KULLANIM AMAÇLARI

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

•          Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

•          Şirket'in Web Sitesi'nin işlevselliği ve performansının artması,

•          Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,

•          Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Zorunlu Çerezler

 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

 

Sosyal Medya Çerezleri

 

Performans ve Analiz Çerezleri

 

Hedefleme veya reklam çerezleri

 

ÇEREZLERİN KULLANIMININ KONTROLÜ

Tarayıcılar varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

 

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

Internet Explorer – Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Ertan Un Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.